Peter Brincker — øjenlæge, øjenkirurg og pioner.

  • I 1998 er Peter Brinckers klinik den første til at tilbyde laser øjenoperationer
  • Klinikken i Charlottenlund er den første til at operere for nærsynethed (1998)
  • Klinikken er den første til at operere for bygningsfejl og langsynethed (1993)
  • Klinikken er det første at operere med ‘Wavefront’ med 850 punkter
  • Klinikken og Peter Brincker er de første verden til at anskaffe sig ZEISS’ nye ‘Femtosecond’ laser til LASIK (2007)
  • Nærsynethed
  • Langsynethed
  • Bygningsfejl
  • Tynde hornhinder
  • Super Vision

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Peter Brincker

1 Follower

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/