Hvilke fordele og ulemper ved øjendråber bør du være opmærksom på?

Fordele ved øjendråber

Én af de store fordele ved øjendråber er deres evne til at lindre tørhed og irritation ved at erstatte øjnenes naturlige fugtighed, når øjnene ikke selv producerer nok. I et beskadiget øje kan øjendråber også være et godt redskab til at fremme heling samt til at skylle eventuelle skadelige partikler ud af øjet.

Ulemper ved øjendråber

Næsten enhver form for medicin indebærer bivirkninger eller risici, og det gælder også for øjendråber. Én af ulemperne ved øjendråber er, at de sommetider er tilsat konserveringsmidler eller fortykkelsesmidler. Ved hyppigt brug af øjendråberne kan disse tilsætningsstoffer irritere øjnene, og nogle mennesker er decideret allergiske overfor dem.

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Peter Brincker

1 Follower

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/