Er en dårlig diæt roden til synstab?

Disse fem ting bør være faste elementer i kosten

Ifølge forskning er der flere madgrupper, man kan inddrage i sin kost, der fremmer et syndt syn. Madgrupperne indebærer bladrige grøntsager, bønner, fisk, orange grøntsager og frugter og citrusfrugter.

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Peter Brincker

1 Follower

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/