9 ting, der kan påvirke øjnene

  • Søvnapnø
  • Dårlige solbriller
  • Ikke at bære solbriller
  • At sove med linser i
  • Alt for høj varme
  • Lange flyrejser
  • En ubalanceret kost
  • At udskyde lægebesøget

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Peter Brincker

1 Follower

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/